• Persoonlijk Relatiebeheer
  • Hoge Kwaliteit & Biologische Producten
  • Snelle Levering
  • Uniek Assortiment

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van SuperfoodsAndMore Wholesale, gevestigd te Mijdrecht.

Versie geldig vanaf 03-12-2014

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SuperfoodsAndMore Wholesale en op iedere tussen SuperfoodsAndMore Wholesale en afnemer tot stand gekomen overeenkomst. Onder ‘afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met SuperfoodsAndMore een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van SuperfoodsAndMore Wholesale. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de koper of gebruiker zijn niet van toepassing, verwijzing door afnemer naar eigen algemene of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door SuperfoodsAndMore van de hand gewezen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. SuperfoodsAndMore Wholesale behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door SuperfoodsAndMore Wholesale erkend.
1.5 SuperfoodsAndMore Wholesale garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering geschiedt niet franco, extra kosten voor verzending met verhoogde aansprakelijkheid (verzekerd) snelgoed-, expres- of rembourszendingen worden steeds in rekening gebracht.
2.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor late levering. Zie 10.2
2.4 Aan de leveringsplicht van SuperfoodsAndMore Wholesale zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door SuperfoodsAndMore Wholesale geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
2.5 Verzending vindt steeds plaats op verzoek van en voor risico van de koper c.q. afnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, met uitzondering van de volgende situaties: stijgingen van materiaalkosten, wettelijke maatregelen (lonen, sociale lasten, belastingen e.d.) en koersfluctuaties.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en exclusief BTW, vrijblijvend en voor nabestelling niet bindend.

4. Betalen
4.1 De koper heeft de keus om direct bij het plaatsen van een bestelling te betalen via MultiSafepay of (later) via SEPA incasso.
4.2 In het geval van SEPA incasso wordt het bedrag waaraan voldaan moet worden na 8 dagen automatisch afgeschreven.
4.4 Bij eventuele wanbetaling is wederpartij door het enkele verstrijken van de betalingstermijn – 8 dagen – in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal de afnemer bij overschrijding van voornoemde termijn een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5 % per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
4.5 Alle kosten, zowel in als buiten rechte die SuperfoodsAndMore Wholesale moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen door de afnemer, zijn voor de rekening van de afnemer. Hieronder vallen ook de kosten van rechtsbijstand van SuperfoodsAndMore Wholesale.
4.6 De buitengerechtelijke incassokosten van SuperfoodsAndMore Wholesale worden vastgesteld op tenminste 15 (vijftien) procent van de hoofdsom van de vordering, een en ander met een minimum van €100,-.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u zich aanmeldt op de website bij SuperfoodsAndMore Wholesale, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van SuperfoodsAndMore Wholesale. SuperfoodsAndMore Wholesale houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 SuperfoodsAndMore Wholesale respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 SuperfoodsAndMore Wholesale maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 SuperfoodsAndMore Wholesale garandeert dat de zaken voldoen aan alle noodzakelijke keuringen en dat de zaken ook regelmatig worden gekeurd.
6.3 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemmingen corresponderend gebruik van de geleverde zaken mits deze worden gebruikt conform de aan afnemer eventueel verstrekte adviezen.
6.4 Indien een product toch ondeugdelijk/defect blijkt of van mindere kwaliteit blijkt te zijn, heeft afnemer recht op vervanging, tenzij wij er voor kiezen om het aankoopbedrag te retourneren na retourzending van de betrokken artikelen.
6.5 Elke garantieverplichting vervalt wanneer afnemer het verrichte of geleverde:
a) wijzigt of laat wijzigen
b) voor andere dan de beoogde doeleinden gebruikt

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt SuperfoodsAndMore Wholesale zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden SuperfoodsAndMore Wholesale slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van SuperfoodsAndMore Wholesale gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 SuperfoodsAndMore Wholesale kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen SuperfoodsAndMore Wholesale en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door SuperfoodsAndMore Wholesale op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 SuperfoodsAndMore Wholesale behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van SuperfoodsAndMore Wholesale gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 SuperfoodsAndMore Wholesale is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van SuperfoodsAndMore Wholesale alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 SuperfoodsAndMore Wholesale behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is SuperfoodsAndMore Wholesale gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien SuperfoodsAndMore Wholesale bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden dit bedrag te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 SuperfoodsAndMore Wholesale is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 Er bestaat een mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd- of niet meer correct is. SuperfoodsAndMore is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.
11.3 De afnemer vrijwaart SuperfoodsAndMore voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de (uitvoering van) overeenkomst met de afnemer.

11.4 SuperfoodsAndMore Wholesale aanvaart geen aansprakelijkheid voor afbeeldingen op haar website.

12. Verplichtingen afnemer
12.1 Afnemer is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoopbevorderende maatregelen, die wij treffen en waarvoor wij telkens tijdig van tevoren afnemer zullen inlichten. Deze verkoopbevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op handhaving van bepaalde prijzen e.d. Wat betreft het laatste zij opgemerkt dat het hier gaat om de prijzen zoals door ons vastgesteld in de prijscourant voor verkopen aan de consument.
12.2 Afnemer is verplicht de door ons in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele detailverpakking, zonder enige verandering of beschadiging daarvan.
12.3 Van afnemer wordt verwacht dat hij de producten onmiddellijk na in het in ontvangst nemen opslaat in een geschikt (droog) magazijn c.q. opslag of een andere geschikte ruimte voor dit doeleinde.
12.4 Afnemer verplicht zich onze artikelen nimmer te verstrekken als toegift en nimmer onze artikelen tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden.

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Eigendom van alle door SuperfoodsAndMore Wholesale aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij SuperfoodsAndMore Wholesale zolang de afnemer de vorderingen van SuperfoodsAndMore Wholesale uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van SuperfoodsAndMore Wholesale wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door SuperfoodsAndMore Wholesale geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, totdat de afnemer aan zijn betalings- en overige plichten jegens SuperfoodsAndMore Wholesale heeft voldaan.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan SuperfoodsAndMore Wholesale of een door SuperfoodsAndMore Wholesale aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin SuperfoodsAndMore Wholesale haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht SuperfoodsAndMore Wholesale zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 Wanneer afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, of zich een andere omstandigheid voordoet, zullen wij gerechtigd zijn de geleverde zaken, waarop het bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer derden die de zaak voor afnemer houden terug te (doen) nemen.

14. Compensatie
14.1 De door SuperfoodsAndMore Wholesale afgegeven facturen mogen door de koper niet worden gecompenseerd c.q. verrekend met de door koper aan SuperfoodsAndMore Wholesale afgegeven facturen.

15. Bankgarantie
15.1 Indien door gewenst en bij grotere orders is SuperfoodsAndMore Wholesale gerechtigd een bankgarantie aan de koper te vragen.

16. Advertentievergoedingen
16.1 Eventueel door afnemers geplaatste advertenties komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien SuperfoodsAndMore Wholesale vooraf en per keer akkoord is gegaan met het plaatsen van de advertentie, met de tekst, afmeting en de totaalprijs. Een bewijsnummer en (kopie)factuur dienen steeds te worden overlegd.

17. Annulering
17.1 Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met afnemer zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de afnemer:
a) surseance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
b) enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door ons eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
c) een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
d) het beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer afnemer een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
17.2 Bij beëindigen als voren bedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en zijn wij daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of wettelijke rente.
17.3 Wanneer de overeenkomst door de koper wordt geannuleerd, zijn de daaruit voortvloeiende door SuperfoodsAndMore Wholesale gemaakte kosten voor rekening van de koper. Indien SuperfoodsAndMore Wholesale echter de overeenkomst annuleert zijn wij niet aansprakelijk voor.

18. Auteursrecht
18.1 Op de website van SuperfoodsAndMore Wholesale rust auteursrecht. Dit houdt in dat niets uit de tekst of afbeeldingen op de website zonder schriftelijke toestemming van SuperfoodsAndMore Wholesale mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins. Verzoeken om toestemming dienen te worden gericht aan info@sam-wholesale.com.

18.2 Enkele verwijzingen in de SuperfoodsAndMore Wholesale website leiden naar informatiebronnen die door derden worden beheerd en onderhouden. SuperfoodsAndMore Wholesale heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op websites en servers van derden.

19. Toepasselijk recht/jurisdictie
19.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen SuperfoodsAndMore Wholesale en klant, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam, tenzij SuperfoodsAndMore Wholesale er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper, en met uitzondering van die geschillen die vallen onder de bevoegdheid van een magistraat.